Regulamin sklepu produkty-reklamowe.pl

obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest Modern Forms Sp. z o.o., numer NIP 819-166-88-58, zwany dalej Sprzedającym lub Sklepem.

Sklep działa w Internecie pod adresem produkty-reklamowe.pl

Adres pocztowy Sklepu:
MODERN FORMS Sp. z o.o.
Dobrzechów 446B
38-100 Strzyżów


§ 1

1. Regulamin został stworzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ww. ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

§ 2

1. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany towar, zaś przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.
2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu - REGULAMIN SKLEPU PRODUKTY-REKLAMOWE.PL
3. Po akceptacji wyceny (kosztów zamówienia widocznych w koszyku) i regulaminu Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z wyszczególnionymi jego składowymi.
4. Po przedstawieniu wytycznych Kupujący otrzymuje na wskazany adres mailowy do weryfikacji i akceptacji projekt graficzny.
5. Po akceptacji Kupującego produkt jest realizowany - Umowa / Faktura sprzedaży zastaje przesłana na adres mailowy Kupującego.

§ 3

1. Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

§4

1. Klient ma prawo wyboru – w granicach określonych treścią formularza zamówienia- sposobu i firmy dokonującej dostawy. Dokonując wyboru jednocześnie godzi się na ceny związane z  wybranym sposobem  i podmiotem dokonującym dostawę, które w tym wypadku mogą być zróżnicowane.

 §5

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy, należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą formularza stanowiącego załącznik do powyższego regulaminu i przesłać go na adres e-mailowy kontakt@modernforms.pl przed upływem ww. terminu.
3. Pieniądze zostaną klientowi zwrócone na wskazany przez niego rachunek bankowy, którego numer powinien dołączyć do przesłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty przesłania sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Klient proszony jest o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletną jego zawartością oraz kopią dowodu zakupu.
6. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia.
7. Klient nie ponosi kosztów wysyłki związanych z odstąpieniem od umowy, jeżeli wybrał on najtańszy sposób dostawy przy zakupie towaru. W odmiennym przypadku sprzedawca pokrywa koszty wysyłki wyłącznie do wysokości najtańszej formy dostawy.

 § 6

1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Klient realizuje swe uprawnienia wynikające z rękojmi poprzez:

  • naprawienie towaru, 
  • wymianę na towar wolny od wad,
  • obniżenie ceny zakupionego towaru, 
  • odstąpienie od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna.

3. Sprzedawca może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez kupującego sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli wybór takowy:

  • jest niemożliwy do spełnienia przez sprzedawcę, 
  • wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.

4. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

§ 7

1. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. produkty reklamowe jako produkty wykonywane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.
2. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. w przypadku produktów reklamowych jako produktów wykonywanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o której mowa w art. 27 i następnych ustawy o prawach konsumenta.

§ 8

1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.